De column van Dr. Leo Mock

Bewustzijn van de ethische dimensie van menselijke handelen bevorderen.

door Leo Mock.

Van Moessar hoorde ik voor het eerst als puber. Ik moest maar eens wat Moessar leren misschien zou dat helpen tegen mijn kuren, zo stelde iemand voor. Van de stukjes die me werden voorgelezen werd ik destijds als tiener niet warm.

Later, na mijn eindexamen, ging ik in een orthodoxe jesjiva leren die – zo dacht ik – modern zou zijn, want ‘gehaakte keppeltjes’. Maar dat viel erg tegen. Het curriculum was erg traditioneel met daarop ook dagelijks een half uurtje uit de Mussar-literatuur. Of de geschriften van rabbijn A.I. Kook, maar die waren nóg onbegrijpelijker voor mij. En zo kwam ik voor het eerst echt oog-in-oog te staan met Mesillat Jesjariem van Luzzatto. Echt boeiend vond ik het niet – de hoge mate aan structuur had ook wat geforceerds. Met name zijn tirade tegen lachen, schertsen en spotten lagen mij totaal niet. Was humor niet uiterst belangrijk voor de mens? En was scherts en spot niet ook kritiek die men kon aanhoren en pareren? In plaats van meteen een plek in de Hel voor dergelijke lieden reserveren?

Want het tweede aspect wat mij niet lag was de grote nadruk op zonden, zondigheid en straf. Dat was in Mesillat Jesjariem al erg aanwezig, maar in nog intensievere mate in het middeleeuwse Sja’aré Tesjoewa van Rabenoe Jonah uit Girona. Daar viel al helemaal niets te lachen. In de loop van mijn studie aan de verschillende Jesjivot passeerde andere Mussar literatuur de revue. Het Orchot Tzaddikiem daarentegen was een sympathieker boek, meer aards, luchtiger en uit het leven gegrepen. Minder drammerig en hoogdravend. Een boek waar ik nog steeds sympathie voor heb al deel ik het morele kompas niet geheel (meer). Het Nefesj Hachajim van rabbi Chajim uit Volozhin vond ik interessant, want mystiek en daarmee spannend en onbekend. Maar ook daar een enorme nadruk op zondigheid – de ultieme zonde was natuurlijk het verontachtzamen van de Tora-studie. Dat was bijna niet meer te vergeven…

Elke seconde die verloren ging zou immers nooit terugkomen. Dus ook al was de zonde vergeven – het negatieve aspect – de positieve mogelijkheid van de verdienste die je hád kunnen hebben, maar je neus liet voorbij gaan was nooit meer goed te maken. Ook niet bevorderlijk voor de jeugdige (en oudere) geest is de grote nadruk op de seksuele zondes in Mussar-literatuur. Een nadruk overigens die ook al in de Talmoed te vinden is – veel materiaal uit de klassieke Mussar-literatuur was gebaseerd op de Talmoed. Andere werken waar ik mee bekend raakte was Chesjbon Hanefesj dat psychologische inzichten bevat, en stukjes uit de geschriften van Salanter. Het interessants vond ik echter de geschriften van de meer moderne Dessler, omdat ze een verfijning bevatten die bij de moderne mens past. Bovendien integreert hij inzichten van de Kabbala en psychologie in zijn geschriften.

Leo Mock

Dr. Leo Mock promoveerde op 1 december 2015 cum laude aan de Universiteit van Tilburg.

Daarna was ik een beetje klaar met Mussar als vast onderdeel van mijn religieuze leermenu. Ik koos destijds voor een meer Chassidische insteek, die hun leer presenteerden als alternatief voor de Mussar. Want de Mussar was zwaar en benadrukte vooral de zondigheid van de mens, diens imperfectie, en God’s strenge kant – zo vonden ook zij. Wie de hele tijd met mest en modder bezig is, wordt niet schoon. Het was de spanning tussen de weg tot God vinden via ‘soer merah’ – stoppen met zondigen – en het ‘aseh tov’, de focus op goede werken en mitsvot doen. Het Chassidisme benadrukt het goede in de mens en zijn mogelijkheid tot goed en deugdzaam handelen. Aldus was de in mijn ogen sympathieke boodschap. Eén probleem: ook in de Chassidische literatuur wordt de lat hoog gelegd. Misschien nog wel hoger dan in de Mussar-literatuur. Wie nog geen inkeer heeft gedaan, diens gebed, Tora en mitsvot blijven in de klipot hangen, en komen niet eens bij God aan! Misschien had je ze zelfs beter niet kunnen doen, want je geeft alleen maar energie aan de Andere Zijde, zo lijkt de Tanya soms te suggereren.

Ik kan zo nog wel even doorgaan. De bottom-line voor mij is dat een ethisch en moreel kader ook in de moderne wereld onontbeerlijk is. In de huidige tijdsgeest zijn wetenschap, publieke ruimte en economie waardevrij. Maar waardevrij kan afglijden naar immoreel wanneer de cijfertjes alles bepalend worden. Alleen daarom al kan Mussar-leren het bewustzijn van de ethische dimensie van het menselijke handelen bevorderen en dat is uiteraard positief. Wel denk ik dat de literatuur zoals die nu voor ons ligt voor de moderne mens vaak moeilijk onbewerkt als leidraad kan gelden. Veel morele sensitiviteit is wel degelijk in onze westerse maatschappij aanwezig, soms nog meer dan in de oude wereld. Vroeger was niet alles beter, en ik ben uiterst blij met veel verworvenheden uit de moderne wereld van de afgelopen 50-60 jaar. Vrijheid is een zeer belangrijke waarde en een uitdaging die we graag zouden moeten aangaan. Moderne filosofie en levensbeschouwing kunnen een aanvulling vormen op ons religieus-getinte morele kompas. Aan de moderne Mussar-leraren echter de uitdaging de Mussar te updaten, en een Mesillat Jesjariem 2.0 te schrijven om als een verbeterd modern moreel kompas te fungeren …

Voetnoot van de redactie:
 .
Dit heldere artikel maakt onmiskenbaar duidelijk dat Mussar in bepaalde gremia een heel andere connotatie heeft dan het moderne Mussar dat wij voor de “grap” Mussar 2.0 noemen.
Mussar 2.0 is er vooral voor de mens die op vrijwillige basis kiest voor een ontwikkeling op het persoonlijke vlak uitgaande van zijn/haar eigen profiel.

Column rabbijn Hannah Nathans

We zijn als een ruwe diamant die geslepen moet worden.

door rabbijn Hannah Nathans.

De allereerste zinnen van Tzava’at haRivash, het testament van de Ba’al Shem Tov, luiden: ‘Wees volmaakt in het dienen van HaShem, Hij zij geprezen. De hoofdzaak is niet de zaken te vergeten die je doen moet. Het is essentieel iedere dag een les mussar te leren, of het nu veel of weinig is. Je moet er altijd op toezien je te verbinden met goede karaktereigenschappen en oprechte praktijken’.

Mussar is een van de vele Joodse spirituele praktijken die ons kunnen helpen onszelf te verbeteren, en psychologisch en spiritueel te groeien. We worden volmaakt geboren, onze ziel is zuiver. Maar we worden ook geboren als een project dat niet af is. Het is je missie in dit leven om te werken aan de vervolmaking van het project dat [vul hier je eigen naam in] heet. De Piaseczner rebbe geeft als voorbeeld een kind dat koppig is en zijn leraar tot wanhoop drijft, maar later als hij volwassen is diezelfde eigenschap zal kunnen inzetten om de Eeuwige te dienen met diezelfde grote koppigheid en zelfopoffering. De karaktertrek die hem eerst de baas was, wordt nu bewust door hem ingezet ten goede. We zijn als een ruwe diamant die geslepen moet worden, door onszelf, met hulp van haShem.

Rabbijn Hannah Nathans Oprichtster van HaMakor, Centrum voor Joodse Spiritualiteit

Rabbijn Hannah Nathans
Oprichtster van HaMakor, Centrum voor Joodse Spiritualiteit

Het verhaal wordt verteld van een koning die een geweldige diamant bezat. De diamant was de trots van het kleine koninkrijk. Van heinde en ver kwamen mensen naar de diamant kijken. Maar op een dag zat er een barst in, precies door het midden. De koning wist zich geen raad. Hij liet alle juweliers van het koninkrijk komen om te horen wat er aan te doen was, maar ze zeiden allemaal dat de diamant waardeloos geworden was. Niets aan te doen. De koning zakte in een diepe depressie, en zijn onderdanen eveneens. Maar op een dag meldde zich een oude man aan de paleispoort. Hij vroeg de diamant te mogen zien, onderzocht hem, en vertelde de koning dat hij hem beter kon maken dan hij eerst was. Als hij hem een week mee zou geven kwam het helemaal in orde. De koning wist niet of hij hier iets van moest geloven, maar te verliezen had hij ook niets. Hij piekerde er niet over de steen mee te geven, maar gaf de oude man een kamer, gereedschap en alle eten en drinken dat hij maar wenste. Na een week kwam de oude man de kamer uit en overhandigde de koning de steen. De koning kon zijn ogen niet geloven. De diamant was nog mooier geworden dan eerst! De barst was nu de steel van een roos geworden die in de diamant gegraveerd was. De diamant was onwaarschijnlijk mooi geworden.

We hebben allemaal wel een of meer barstjes opgelopen in ons leven. Niet ieder heeft een even goede start gehad, en ook tijdens ons leven komen er barstjes bij. ‘That is where the light comes in’, zingt Leonard Cohen. Er komt een dag dat we onze opvoeders, of de omstandigheden, niet meer de schuld kunnen geven. Alenu, op ons zelf rust de verplichting om er het beste van te maken. Niet in de zin van ‘we doen het er maar mee’, maar in de zin van het allerbeste uit onszelf tot volle bloei te brengen, en onze barstjes ten goede te keren.

Bijzondere diamanten hebben namen: Hope, Koh-i-noor, Heart of Eternity, Star of the East, Sweet Josephine, enz. Ze werden mede beroemd door de manier waarop ze geslepen waren. Ook wij hebben namen. Moge ons eigen slijpproces onze eigen unieke goddelijke schittering naar buiten te brengen, tot zegen van onszelf en de wereld, be-ezrat haShem.


Eerder geplaatste gastcolumns

Gasten geven hun visie op Mussar


De column van rabbijn mr. drs. R. Evers.

haazinu-parsha

MOSJE’S EERSTE EN LAATSTE GROTE MOESAR SPEECH.


De column van Rav Menachem, Sjoelrabbijn AMOS.

zout2

“Sjema beni mussar avicha ve´al titosj torat iemecha” (misjlei 1-8) 

“Luister mijn kind;  naar de ethiek van je vader en wijk niet af van de leer van je moeder”

Column rabbijn mr. drs. R. Evers

Column rabbijn Menno ten Brink, LJG

Moesar – een welkome aanvulling –

kan een diepere betekenis geven

aan joods leven en joods beleven.

door rabbijn Menno ten Brink.

In een tijd van veel veranderingen in de 19e eeuw in het Europese Jodendom, ontstond een nieuwe beweging, een nieuwe manier van kijken naar het Jodendom. Rabbijn Israel Salanter (Rabbi Yisroel ben Ze’ev Wolf Lipkin) uit Litouwen, een Rosj Jesjiwa, stond aan de basis van de Moesar beweging. Het was in dezelfde tijd waarin verschillende stromingen ontstonden binnen het Jodendom in verband met de Haskala.

De Tijd van de Verlichting toen iedere burger, Jood of niet-Jood, burger werd met alle rechten en plichten van het land waar men woonde. Dat bracht risico’s met zich mee. Aan de ene kant vielen velen weg uit het Jodendom. Ze waren niet anders gewend dan een sjtetl Jodendom, waar alles georganiseerd was rond de sjoel en de Talmoed scholen, mede omdat men daarop aangewezen was vanwege de samenleving om hen heen, die vaak niet toestond dat men naast Jood ook burger was, en mee zou mogen doen in de maatschappij.  Men kreeg nu de mogelijkheid de vleugels in de gewone maatschappij uit te slaan, en velen wierpen daarmee hun Jodendom van zich af, omdat het oude joodse leven hen belemmerde om hoger op de maatschappelijke ladder te komen, door profane studies aan de universiteiten en scholen, en banen te kunnen krijgen zoals de Christenen om hen heen.

Maar aan de andere kant kwamen er twee tegenreacties: Er kwam een beweging die orthodox Jodendom genoemd werd. Het behouden wat men kende, en nog meer terugtrekken binnen de bekende en veilige muren van het Talmoedisch denken en de strikte interpretatie van de halacha, want dat hield de mensen juist bij elkaar en gaf ze houvast tegen de open maatschappij. Aan de andere kant kwam de Reform beweging, die we tegenwoordig ook Liberaal of Progressief Jodendom noemen. De leiders van deze beweging probeerden het Jodendom juist aan te passen aan de moderne tijd waardoor het Jodendom weer aantrekkelijker zou worden voor al diegenen  die het ‘oude’ Jodendom de rug hadden toegekeerd.

Ook ontstonden de chassidische bewegingen, die met name aangaven dat er meer was dan Talmoed en halacha, namelijk ook een Joods gevoelsleven.

Menno

rabbijn Menno ten Brink

Het aantrekkelijke van de Moesar gedachte is dat het een appèl doet op het werken aan je karakter, aan introspectie. Wie ben ik, wat doe ik met mijn Jodendom? Met name hoe word ik een beter mens via Tora en alles wat het Jodendom ons leert? Moesar is een welkome aanvulling zowel voor het orthodox Jodendom als voor het progressief Jodendom.

De meer halachisch georiënteerde Joden hebben soms te veel van het ‘wettische’. De Progressieve Joden hebben soms teveel van het rationele. Moesar kan beide stromingen helpen met het meer naar jezelf kijken: Waarom is de halacha er? Onder meer om je een beter mens te maken, naar spiritualiteit te streven, en je steeds af te vragen waarom zijn de halachot? Je kunt proberen je steeds weer af te vragen wat de ethische, morele en spirituele kanten zijn van het doen van mitswot, van de halacha.

Aan de andere kant is de Moesar voor Progressieve Joden uitstekend geschikt om weg te gaan bij het zuiver rationele, en meer naar de spiritualiteit te gaan. Stil te staan bij de interne betekenis van de mitswot, dat ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan je joodse gevoelsleven, je spiritualiteit. Even uit de maalstroom van alledag, je concentreren op jezelf. Wie je bent, hoe je vanuit je joodse traditie kunt groeien tot spirituele hoogten. Zo kan de Moesar beweging, die ooit ontstond in een periode dat nieuwe stromingen binnen het Jodendom ontstonden, een diepere betekenis geven aan joods leven en joods beleven, zowel aan de orthodoxe als de progressieve kant.


Lees ook de vorige column. Van Rav Menachem, Sjoelrabbijn AMOS.

zout2“Sjema beni mussar avicha ve´al titosj torat iemecha” (misjlei 1-8) 

“Luister mijn kind;  naar de ethiek van je vader en wijk niet af van de leer van je moeder”

 

Column Rav Menachem, Sjoelrabbijn AMOS.

“Sjema beni mussar avicha ve´al titosj torat iemecha” (misjlei 1-8) *)

door Rav Menachem, Sjoelrabbijn AMOS.

Reeds in de inleidende verzen van zijn boek Misjlei, benadrukt de wijze koning Salomon dat de uitdaging voor de mens tweevoudig is. Het vasthouden aan de Tora en het luisteren naar de mussar. Ook opmerkelijk in deze zin is duidelijke scheiding tussen, en de volgorde van deze twee onderwerpen.

*)

“Luister mijn kind;  naar de ethiek van je vader en wijk niet af van de leer van je moeder”

De zin begint met Mussar en koppelt dit aan de vader en eindigt met Tora en koppelt deze aan de moeder. Ook kan er worden stil gestaan bij het verschil van de inhoudelijke opdracht om naar mussar te  “luisteren”  en om van Tora “af te wijken”.

Rav Menachem

Rav Menachem

Rabbijn Mosje Chajim Luzzatto opent in de inleiding van zijn boek “mesillat jesjariem”  met een, voor een auteur, opmerkelijke zin. “Ik publiceer dit boek niet om mensen iets bij te brengen wat zij niet weten, maar louter ze te herinneren aan datgene wat ze al weten”. Hij gaat verder met de lezer er op te attenderen dat de kansen klein zijn, dat ze in zijn boek iets lezen dat nieuw is, of waaraan getwijfeld kan worden. Waarom schrijf je dan een boek? Daar geeft de rabbijn ook antwoord op; “het is juist de vanzelfsprekendheid van dit onderwerp dat veroorzaakt dat het vaak wordt vergeten”. Hij beschrijft hier mussar en geeft aan dat het geen intellectueel  hoogstandje bevat, maar puur een oefening is in herhaling van het vanzelfsprekende. Dat het geen nieuwe creatie is, maar een ontdekken van het reeds bestaande. Dat mussar voor de mens niet meer is dan wat een wasbeurt is voor een kledingstuk. Het verwijderen van een bedekkende laag om de essentie te ontbloten.

Hiermee kunnen wij goed de woordkeuze van Koning Salomon begrijpen. Luister naar en besef de (reeds aanwezige) ethiek. Hij vraagt niet meer dan het internaliseren van de essentie van het bestaan. Tora anderzijds bevat actie, leer, ontdekking en aanpassing in gedrag. Daar zegt de wijze Koning: wijk niet af! Een daadwerkelijke inzet. Actie en creatie!

Ethiek en leer. Leer en ethiek. Je zou denken een onafscheidelijke combinatie. Je zou denken de een kan niet zonder de andere bestaan. De werkelijkheid bewijst het tegendeel. Hoe vaak ervaren wij geleerden met nauwelijks ethisch besef en de meesters van ethiek wier gedrag meer dan discutabel is? Hoe vaak zien wij dat mensen die zich inzetten alle Tora wetten nauwkeurig te volgen toch niet een verfijnde persoonlijkheid daar aan over houden? En hoe vaak horen wij “als je maar een goed mens bent, zijn de wetten minder van belang?” Sommigen kiezen voor de “veiligheid” van de sjoelchan aroech (Godsdienst codex) zonder te beseffen dat dit maar een tool is voor het verfijnen en heiligen van de ziel. Terwijl anderen van de verplichtingen weg vluchten in de zee van de zweverige “zelfverbetering”.

De Tora is een prachtig gerecht. Mussar is de zout die de smaak van het gerecht doet uitkomen. Zonder zout smaakt het gerecht flauw en kan het niet worden gegeten. Zonder gerecht is het zout niet eetbaar en zelfs ziekmakend.  Een goede combinatie van deze twee en in de goede verhouding resulteert in een smaakvol en voedzaam geheel. Om de spirituele Michelin ster binnen te halen moet de leer vergezeld worden van een gezonde dosis zelfreflectie, zelfontplooiing en zelfinzicht. Daar kan mussar een sleutelrol in nemen. Eet smakelijk!

 

Wie is die man?

Rabbi_Israel_Salanter-232x300

Rabbijn Jisraël Salanter.

In haar boek ‘Joodser dan dit krijgt u het niet. De levenskunst van de Joodse beschaving’ zegt rabbijn Tamarah Benima wat over hem. Hij bracht de Mussar beweging in de eerste helft van de negentiende eeuw vanuit Lithouwen via Duitsland naar Parijs.

TamarahMussarkleiner

Meer over deze voorman leest u hier:

Genealogie

Jewish History

Orthodox Union

Een indruk van zijn belangrijkste boek:

Iggeres haMussar

Een video filmpje over Rabbijn Israel Salanter

____________

Wat zeggen anderen?

De maatschappij om ons heen en onze eigen manier van leven verandert. Als ik ga koken pak ik mijn iPad. Wil je snel een overzicht om van daaruit verder te zoeken, dan ga je naar Wikipedia.

Deze pagina op Wikipedia is een rijke bron voor informatie over Mussar.

Ramchal

Moshe_Chaim_Luzzatto_(ramhal)_-_Wall_painting_in_Acre,_Israel

Nadat hij acht jaar in Amsterdam had gewoond vertrok Ramchal in de zomer van 1743  met zijn vrouw en zoon naar het beloofde land, vrijwillig en niet als gevolg van vervolging. Zij vestigden zich in Akko. Ze woonden ook een jaar lang in Jeruzalem, maar keerden terug naar Akko. De pest brak uit en Mozes Chaim Luzzatto overleed in 1746, nog maar 39 jaar oud.  Lees meer

Morinis over Luzzatto

Waar woonde Luzzatto?

Komen er Mussarniks uit het buitenland op bezoek in Amsterdam, dan is steevast de vraag: Waar woonde Moshe Chaim Luzzatto? Tja, waar was dat dan precies? Weet jij het? Wij zijn een eind gekomen met waar het geweest zou kunnen zijn, maar precies weten we het niet. We hebben er een stukje over geschreven, een […]