NAAM

Stichting Mussar Institute Europe

De Stichting Mussar Institute Europe is een algemeen nut beogende instelling.

RSIN

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer is: 8552.83.993.

Contactgegevens

We hebben geen eigen bezoekadres, daar zijn we nog te klein voor. Aarzel vooral niet contact op te nemen. Gebruik ons e-mail adres: info@mussar.eu of het contactformulier op onze website: https://mussar.eu/contact/. We reageren altijd. Als u terug gebeld wil worden, vermeld dan uw telefoonnummer.

Bestuurssamenstelling

De stichting wordt aangestuurd door de volgende personen:

Bestuur

Dick Hage, voorzitter
David Simon, secretaris
Henri Vogel, penningmeester

ondersteund door
Marga Vogel, PR
Daniël Beaupain, mentor, inspirator en bestuurslid van The Mussar Institute in de USA

Meer weten over deze personen? Kijk op: https://mussar.eu/over-ons/wie-is-wie/.

Beleidsplan

Het bekend maken van het gedachtegoed en kennis van Mussar ten behoeve van de bevolking van Nederland, eventueel gevolgd door de rest van Europa, middels het geven van lezingen en organiseren van cursussen.

Het behartigen van de belangen van cursisten in Nederland die zich bezig houden met Mussar en alles dat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beloningsbeleid

Uit de statuten, artikel 3, lid 5:
‘De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie’.

Doelstelling 2016

Onze doelstelling voor het eerste half jaar van 2016 was vooral om het gedachtegoed van Moshe Chaim Luzzatto toe te voegen aan hetgeen over Mussar toegankelijk is gemaakt door het werk van Alan Morinis.
Concreet zijn de doelstellingen voor 2016:

  • Maak pdf van The Stay
  • Vertaal ‘Path of the Just’ (Mesillat Yesharim)
  • Organiseer ‘Mussar Summer Academy 2017’ rondom Luzzatto
  • Geven van cursussen en voorlichtingssessies om mensen te laten kennismaken met Mussar en inzicht aan hen te verschaffen wat Mussar voor hen kan betekenen
  • Organiseren van lezingen.
  • Helder maken dat de optelsom van veel individuele deelnemers positieve impact heeft op de maatschappij als geheel.
  • Geven van cursussen

Verslag uitgeoefende activiteiten

Maak pdf van The Stay

Zo een 24-tal pagina’s inscannen en achter elkaar zetten. Het was even werk, maar klik hier voor het resultaat.

Vertaal ‘Path of the Just’

We vonden een vertaling.  Daar moet nog wel een hoop werk voor worden verzet.

Organiseer ‘Mussar Summer Academy 2017’ rondom Luzzatto

We moeten realistisch zijn. De zomer van 2016 was te hoog gegrepen. We plannen het voor de zomer van 2017. Blokkeer deze data maar vast in je agenda: donderdag 22 en vrijdag 23 juni 2017.Bitachon

Juni 2016 waren er een drietal cursussen bezig: twee in Amsterdam en een in Almere.

Daarnaast is een Mussar-groep in Keulen begeleid op hun pad naar spirituele groei en een evenwichtiger mens-zijn.

Na de zomer zullen er een aantal lezingen worden gegeven, waarmee nieuwe potentiële inschrijvers een kans wordt geboden zich te oriënteren.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Financiën: boekjaar 2015/2016

Beginbalans bij oprichting:

Debet                                     Credit                          

Bank   2.545               Beginkapitaal    2.545

________                      _____________________

Totaal  2.545               Totaal               2.545

==============          =====================

Toelichting: Bij de oprichting van de stichting op 18 juni 2015 is er voor gekozen om voor het eerste boekjaar een lang boekjaar toe te passen. Daardoor kon de eerste Balans en Resultatenrekening pas per 31 december 2016 worden afgesloten.

Begroting 2015/2016

Balans per 31 december 2016

Resultatenrekening per 31 december 2016

Begroting 2018

Eventuele nadere inlichtingen worden op verzoek gaarne verstrekt aan belanghebbenden.